Wellendichtungen

510105 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Grösse: ø 25.4/30.5 x 3.1mm
(Stück)
510145 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Grösse: ø 17.4/22.2 x 3.2mm
(Stück)
510160 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Grösse: ø 17.4/22.2 x 3mm
(Stück)
27876 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

1 1/4" /13/16" x 25/64"
Typ: LAV40/50, HS50, TVS105, HS120
Grösse: ø 20.6/31.8 x 9.5mm
(Stück)
28460 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Grösse: ø 25.4 / 41.32 x 6.2mm
(Stück)
28926 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Typ: 5/8 - 1 1/4 - 1/4"
Grösse: ø 15.87 / 31.75 x 6.35mm
(Stück)
29610002 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Typ: BH153, GEO
Grösse: ø 19.8 / 41.4 x 5mm
(Stück)
29610005 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Grösse: ø 16.6/22.2 x 3.1mm
(Stück)
29610006 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

(Stück)
29610007 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Grösse: ø 19.05 / 31.75 x 4.76mm
(Stück)
29610008 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Typ: BVLR153
Grösse: ø 12.7/22.2 x 6.3mm
(Stück)
29610009 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Grösse: ø 19.1/27.2 x 5.6mm
(Stück)
29610010 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Typ: MV100
Grösse: ø 23.8/35.2 x 6.9mm
(Stück)
29610011 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Typ: MV100S
Grösse: ø 12.7/28.2 x 6.7mm
(Stück)
29610012 - O-Ring Tecumseh

Grösse: ø 15.8/19.1 x 1.8mm
(Stück)
29610013 - O-Ring zu Oelmessstab Tecumseh

Grösse: ø 25.4/31.8 x 3.5mm
(Stück)
29610025 - O-Ring Tecumseh

Grösse: ø 21.8/27 x 4.5mm
(Stück)
29610029 - O-Ring Tecumseh

Grösse: ø 4.8/9 x 2.8mm
(Stück)
29610034 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Grösse: ø 19.1/47.2 x 6.7mm
(Stück)
29610035 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Typ: MV100S
Grösse: ø 16.9 / 28.10 x 7.06mm
(Stück)
30256 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Grösse: ø 22.2/31.9 x 4.9mm
(Stück)
30318 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Typ: HS50
Grösse: ø 12.7/22.5 x 6.6mm
(Stück)
32630 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Typ: HSK60
Grösse: ø 25.4/34.8 x 8.0mm
(Stück)
33625 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Grösse: ø 28.57 / 41.27 x 6.35mm
(Stück)
35390 - Ventilschaftdichtung Tecumseh

(Stück)
36301 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Typ: OHV15, OV691EA
Grösse: ø 38.1/54.1 x 7.9mm
(Stück)
36742 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Grösse: ø 25.4/41.4 x 4.9mm
(Stück)
37369 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Typ: TVT 691
Grösse: ø 9.5/14.5 x 2.3mm
(Stück)
35319 - Simmerring, Wellendichtring Tecumseh

Typ: HMSK90, OH318SA
Grösse: ø 34.93 / 47.63 x 7.94mm
(Stück)
400126 - Simmerring, Wellendichtring 25-38-7mm

(Stück)